افراد


 

  • مریم شهرابی
  • رییس اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان
  • 3229
  • مجتبی کوهکن
  • رئیس اداره پذیرش و ثبت‌نام امور مشمولین
  • 3058

  • سید حمید علوی سرشت
  • کارشناس اداره دانش آموختگان
  • 3144