خدمات HPC


 

شرح خدمات HPC بر اساس مصوبه جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مورخ 1397/03/07 به شرح ذیل می باشد: