شرح وظایف


 
 • نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم كار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای كارهای محوله در واحدهای تابعه.
 • نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجویان از قبیل تهیه مسكن و كار دانشجویی.
 • اخذ و رسیدگی به پیشنهادها و مشكلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكیل جلسه گفت و شنود رییس دانشگاه با دانشجویان.
 • هماهنگی با اداره رفاه كاركنان جهت ارائه خدمات مشترك دانشجویی و كارمندی از قبیل شركت تعاونی مصرف و ... .
 • تعامل با شركت تعاونی مصرف دانشگاه از جهت تأمین مایحتاج دانشجویان.
 • تهیه و تأمین و نظارت و كنترل سایر وسایل رفاهی دانشجویان.
 • برگزاری انتخابات شوراهای صنفی خوابگاه ها و دانشكده ها.
 • بررسی پرونده های دانشجویان نمونه كشور در فراخوان وزارتین.
 • هم اندیشی و تعامل با مشاوران جوان رییس دانشگاه در ارتقاء سطح كیفی و كمی تغذیه و خوابگاه ها و رفع مشكلات امور رفاهی دانشجویان.
 • برگزاری تشریفات مناقصه جهت تعیین پیمانكاران سلف دانشجویی اساتید و مراكز رفاهی.
 • برگزاری و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه.
 • پیش بینی بودجه مورد نیاز واحدهای مدیریت دانشجویی.
 • پیگیری در جذب سرمایه های یارانه ای دانشجویان از طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • سرپرستی و هماهنگی امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حیث بهداشتی بودن مواد خوراكی و پخت آن وهم چنین نظارت بر بهداشتی بودن محیط كار و آشپزخانه ها.
 • ارائه برنامه غذایی دانشگاه و تأمین وسایل و مواد اولیه جهت پخت غذا.
 • برآورد هزینه های مورد نیاز مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس وارائه آن به واحدهای ذیربط.
 • انجام امور مربوط به بوفه دانشجویان و خرید مواد غذایی و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری دخل و خرج اداره تغذیه.
 • پخت مواد غذایی سالم براساس برنامه غذایی و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزیع آن در سلف دانشجویی.
 • پیگیری در اخذ منابع و معیارهای مالی به منظور تأمین وام مناسب برای دانشجویان.
 • انجام خدمات مختلف در زمینه های وام، مسكن، كمك هزینه و بورس تحصیلی طبق مقررات و آیین نامه های مربوط و نظارت بر امور مربوط به بیمه ، كمك هزینه و بورس تحصیلی، انواع وام ها و تسریع و تسهیل در انجام آن.
 • انجام امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان.
 • نگهداری مدارك مربوط حسابداری به منظور ثبت كمك هزینه و بورس تحصیلی و تهیه لیست دانشجویان دریافت كننده بورس و كمك تحصیلی.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل.
 • سرپرستی خوابگاه های دانشجویان مجردی و متأهلی.
 • ایجاد سیستم نگهبانی دقیق جهت برقراری نظم در خوابگاه ها و سایر وسایل ایمنی و امنیتی با همكاری حراست دانشگاه.
 • تعیین وتخصیص اتاق ها و فضای مناسب جهت سكونت دانشجویان.
 • نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها.
 • نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.
 • بررسی و برآورد خدمات تأسیساتی و تعمیراتی خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهای مربوطه.
 • تهیه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجویان.
 • تهیه گزارش های لازم در مورد هزینه سكونت دانشجویان و انعكاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارتین.
 • تأمین فضاهای خوابگاهی غیردولتی جهت اسكان دانشجویان جدیدالورود و تجهیز آنها به ملزومات خوابگاهی.
 • تهیه و تأمین رایانه های خوابگاه ها و سرویس و نگهداری آن.
 • ارتباط با مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه برای تأمین وام دانشجویان.
 • پذیرش و تأمین مسكن مناسب و تجهیز آن و نیز تغذیه دانشجویان غیرایرانی.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.