ارتباط با دانشگاه


 

تلفن
روابط عمومی 8288 3108 حوزه ریاست 8288 2005
معاونت آموزشی 8288 2014 معاونت پژوهشی و فناوری 8288 2009
معاونت دانشجویی 8288 2013 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 8288 2008
معاونت فرهنگی واجتماعی 8288 3019 تلفنخانه  82880
آدرس الکترونیکی
E-mail: pres@modares.ac.ir Website: https://www.modares.ac.ir
آدرس پستی
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، صندوق پستی : 111-14115