معاون آموزشی


 

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی


مختار جلالی جواران
استاد دانشکده کشاورزی
شروع: 1393/05/26
پایان : 1397/04/26


انوشیروان کاظم نژادلیلی
استاد دانشکده علوم پزشکی
شروع: 1389/05/23
پایان : 1393/05/26


ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
شروع: 1388/08/09
پایان : 1389/05/19


حسین نادری منش
استاد دانشکده علوم زیستی
شروع: 1384/07/27
پایان : 1388/08/09


سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
شروع: 1381/11/02
پایان : 1384/07/26


محمدتقی احمدی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
شروع: 1378/7/26
پایان : 1381/11/2


سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
شروع: 1376/07/27
پایان : 1378/07/26


حسن خالقی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
شروع: 1375/4/10
پایان : 1376/7/27


جعفر توفیقی داریان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
شروع: 1370/9/28
پایان : 1375/4/9


حسین گنجی دوست
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
شروع: 1368/2/10
پایان : 1370/9/17


محمد تقی خانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
شروع: 1363/8/1
پایان : 1364/6/1


سیدکمال چهارسوقی
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
شروع: 1367/9/15
پایان : 1364/6/1