آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین نامه دوره تحصیلی دکتری(ویژه دانشگاه‌های سطح ا و 2 دولتی) دانشجوی دکتری/مدیر گروه/معاون آموزشی/هیات علمی
آیین نامه دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
شیوه نامه تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان دکتری دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
روش اجرایی تمدید تحصیلی دکتری دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
شیوه نامه تمدید تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
شیوه نامه تمدید تحصیلی دانشجویان ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
دستورالعمل اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری(.Ph.D) دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی پذیرش و معرفی دانشجوی مهمان در مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / معاون آموزشی/ هیات علمی
دستورالعمل اجرایی دانشجویان مهمان دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی ارشد/دانش آموختگان ارشد/مدیر گروه/معاون آموزشی
دستور العمل انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد در هر سال تحصیلی دانشجوی ارشد/دانش آموختگان ارشد/مدیر گروه/معاون آموزشی
شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول مقطع دکتری دانشجوی دکتری/دانش آموختگان دکتری/مدیر گروه/معاون آموزشی
دستورالعمل انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره دکتری در هر سال تحصیلی دانشجوی دکتری/دانش آموختگان دکتری/مدیر گروه/معاون آموزشی
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
دستورالعمل نحوه معادل سازی دروس تخصصی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری (.Ph.D) دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
شیوه نامه نحوه رسیدگی به مدارک پزشکی دانشجویان دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
دستورالعمل نحوه رسیدگی مدارک پزشکی دانشجویان دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
دستور العمل نحوه ارائه درس بصورت معرفی به استاد در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی-پژوهشی به آموزشی دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
شیوه نامه اعلام نمره درس مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری(دوره‌های روزانه،نیمه حضوری، شبانه،یادگیری الکترونیکی) دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی
سنوات ارفاقی دانشجویان دانشجویان ارشد و دکتری
نحوه محاسبه مشروطی در مقطع کارشناسی ارشد(کلیه دوره‌ها) دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان در مقطع ارشد دانشجوی ارشد/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
شیوه نامه اعطای جایزه به پذیرفته شدگان برتر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی ارشد/دانشجوی دکتری/مدیر گروه /معاون آموزشی/هیأت علمی
آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل)