محمد سعیدی مهر
استاد
  • دکتری: فلسفه
  • کارشناسی‌ارشد: الهیات و معارف اسلامی
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه فلسفه و حکمت و منطق